Administrator Danych Osobowych

My, MONTAŻ URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH EL-MONT Anna Tymecka Bronów 45C, 63-300 Pleszew, NIP 617-105-21-94, REGON 251486761jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Ochrony Danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi 6 lat od końca roku, w którym umowa ustała.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:

  1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. d) prawo do przenoszenia danych;
  5. e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. f) prawo do wniesienia sprzeciwu

Powyższe prawa możesz zrealizować przysyłając listem poleconym odpowiednie oświadczenie na adres: MONTAŻ URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH EL-MONT Anna Tymecka Bronów 45C, 63-300 Pleszewlub adres poczty elektronicznej rodo@el-mont.pl

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

Odbiorcy danych

Informujemy, iż doTwoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO. Mogą to być podmioty związane z obsługą informatyczną firmy, obsługą prawną lub finansową, a także podwykonawcy działający w ramach naszych zleceń.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.